📣📣กสก. สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 61

📣📣กสก. สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกอื่น ๆ

ภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย

1. รู้จักโรคใบด่างมันสำปะหลังและแมลงพาหะ

2. การสำรวจติดตามเฝ้าระวัง การพยากรณ์และเตือนการระบาด

3. พันธุ์มันสำปะหลังและพันธุ์ทนทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง

4. การจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในงาน