กอป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช.สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 3

 

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา นางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด อำเภอ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านดินปุ๋ย ปี2565 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่

การสัมมนาในวันแรกดำเนินกิจกรรมผลการดำเนินงานด้านดินและปุ๋ย การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการขยายผล (ไบโอชาร์) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบแพลตฟอร์ม “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” การศึกษาเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย (แหนแดง) และผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

วันที่สองนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Action plan ของ ศดปช. แปลงเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด และการถอดบทเรียน ใช้เข็มทิศ ศดปช. 5 มิติ ในการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาและการดำเนินงาน ศดปช.สู่เป้าหมาย โดยนายวิศรุต ตุ้ยศักดา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2566 จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด อำเภอ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน