กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสินันต์ธร จันทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้รับความอนุเคราะห์จากศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง และผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาดูงานการผลิตขยายการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นด้านวิชาการในการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การเก็บรักษาคุณภาพของเชื้อรา และการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในการควบคุมโรคพืช เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบการผลิตขยายชีวภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา _Trichoderma asperellum_ สายพันธุ์ CB -Pin-01 เพื่อนำมาใช้เป็นหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาตั้งต้นของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อผลิตสนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ (สนง.กษจ./กษอ.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชุน (ศจช.) และเกษตรกรใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ต่อไป