ประชุม ศทอ. 5/2565 พบปะแลกเปลี่ยน ณ จังหวัดเลย พร้อมผนึกกำลังร่วมวินิจฉัยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูมะคาเดเมียที่คาดว่าจะเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปลูกร่วมกัน

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 กอป.จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 5/2565 ณ โรงแรมภูเรือแซงค์ฌัวรี รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ร่วมกับระบบออนไลน์ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช พร้อมนี้ได้มีการศึกษาดูงานแปลงปลูกมะคาเดเมียซึ่งในครั้งนี้ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการวินิจฉัยศัตรูพืชซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและอาจเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบการระบาดในประเทศไทย โดยทำความเสียหายให้กับผลผลิตมะคาเดเมียอย่างชัดเจน เบื้องต้นแนะนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการ 1. ศึกษา สังเกตุเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของต้นตอความเสียหายให้ได้อย่างชัดเจน 2.ศึกษาทดสอบหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน เช่น การล่อผีเสื้อ และการทำกับดัก การใช้สารสะกัดสะเดา การทำความสะอาดแปลงและนำเศษชิ้นส่วนของผลผลิตที่เสียหายหรือร่วงล่นมาทำปุ๋ยหมักผสมเมตตาไรเซียม และการใช้วิธีกลคือเลี้ยงไก่ในแปลงเพื่อให้คุ้ยเขี่ยหนอนที่อาจเป็นสาเหตุความเสียหายในดิน โดยในการณ์นี้นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมและร่วมศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภายในกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กสก., ศทอ.ชลบุรี, กอป.

ข่าว: กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี