กอป. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมผลิตสื่อการเรียน (e-Learning) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย ในจังหวัดสระแก้ว

 

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยนางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวรินจาวรรณ ยกธรรม นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมผลิตบทเรียน (e-Learning) กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย เรื่อง กรณีศึกษาการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ ในพื้นที่อำเภอตาพระยา และอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สำหรับจังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ดินมีสภาพเป็นกรด ส่งผลให้ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่ดีนัก การปรับปรุงดินด้วยไบโอชาร์จึงเป็นทางเลือกในการแก้ไขสภาพดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยพบว่าหลังจากใส่ถ่านชีวภาพทำให้ดินมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ยกระดับค่า pH ดิน ปริมาณจุลินทรีย์รวมในดินเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ไผ่ต้นที่ใส่ถ่านชีวภาพมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นที่ไม่ใส่ถ่าน เป็นต้น

ในการนี้ นายประสาน สุขสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา และสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลด้วย