ผอ.กอป.ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของศัตรูอะโวกาโดในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเข้าเยี่ยมชมแหล่งรวบรวมพันธุ์ดีอะโวกาโด ณ เกษตรที่สูงตาก

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 62

ผอ.กอป.ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของศัตรูอะโวกาโดในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเข้าเยี่ยมชมแหล่งรวบรวมพันธุ์ดีอะโวกาโด ณ เกษตรที่สูงตาก

10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่ หมู่ 13 ตำบลคีรีราช อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อสำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชอะโวกาโด จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรปลูกอะโวกาโดพื้นที่ 80 ไร่ พันธุ์ Hass พันธุ์ Pinkerton พันธุ์พบพระ 08 พันธุ์ Booth 7 และพันธุ์ Buccanear ต้นอะโวกาโดอายุประมาณ 2 ปี สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้แล้ว แต่พบปัญหาการเข้าระบาดของศัตรูพืช คือ โรคจุดดำหรือแอนแทรคโนส ซึ่งจะแสดงอาการเมื่อเก็บผลผลิตและวางจำหน่ายแล้ว แมลงเจาะทำลายลำต้น และเกิดยางไหล แมลงเจาะดูดใบ เป็นต้น ในการนี้ ผอ.กอป.ได้แนะนำวิธีการเบื้องต้นในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และได้เก็บชิ้นตัวอย่างพืชเพื่อนำส่งกรมวิชาการเกษตรเพื่อวินิจฉัยหาเชื้อสาเหตุและวิธีการป้องกันกำจัดที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กอป. มีความพยายามที่จะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) เพื่อควบคุมกำจัดศัตรูพืชของอะโวกาโดต่อไป
จากนั้นเวลา 12.00 น. ได้เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์อะโวกาโดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และทิศทางการเปลี่ยนพืชปลูกให้กับเกษตรกรชาวเขาเพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชไร่ชนิดอื่น เนื่องจากพบว่าปัจจุบันพบว่าอะโวกาโดเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและราคาอะโวกาโดค่อนข้างมีราคาสูง ดังนั้นจึงถือได้อะโวกาโดจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เป็นความหวังให้กับพี่น้องเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพัฒนางานด้านการจัดการศัตรูพืชควบคู่ขนานกับการส่งเสริมการปลูกอะโวกาโดด้วย