กอป.ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 74

 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยตรวจเยี่ยมจุดส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์ ณ แปลงปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา และในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ร่วมงานพิธีส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด และพิธีปล่อยคาราวานรถขนส่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินสมบูรณ์ ม.12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ชี้แจงมาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางในการจัดการเพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง ณ ขณะนี้จังหวัดสระแก้วมีผลการส่งมอบท่อนพันธุ์ฯ แล้ว จำนวน 20,932,464 ลำ คิดเป็นร้อยละ 95.46 ของจำนวนท่อนพันธุ์ทั้งหมดที่จะสนับสนุนให้เกษตร