กอป.ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 79

วันที่ 25-27 มกราคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอตาพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการการส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมให้แนวทางในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้กำชับจังหวัดให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงการส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เป็นไปตามแผนและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2565