กอป.จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 84

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กอป.จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ผู้อำนวยการกลุ่มภายในกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง