กอป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 12565

กอป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565
********************************************
วันที่ 13 มกราคม 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำโดย นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
ทั้งนี้ ผอ.กอป. นำเสนอมาตรการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ (ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom มาจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี) ซึ่งเป็นมาตรการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกร่างขึ้นจากผลการประชุมหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ระยะที่ 1 ที่มีเกษตรกรเข้าร่วม 108,036 ราย ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.08 ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลงร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลค่า 244 ล้านบาท
ซึ่งประธานการประชุมเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประเภทความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ ศดปช. ในระดับต่าง ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์การจำหน่ายปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่รัฐให้การสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบให้ประธานการประชุม (นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นำมาตรการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกันหลายกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เสนอต่อที่ประชุมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานทั้งระบบอันจะนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันต่อไป
ในการนี้นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตฯ ครั้งนี้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย
****************
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สพท.