กอป. ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็น SAFE USE Trainer

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 71

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายประวิน นัยเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่องหลักการจัดการผลผลิตปลอดภัยด้วย IPM ในการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็น safe use trainer จัดโดยสมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน