กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 – 2569 ครั้งที่ 3

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 60

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยนางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ กอป. จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 – 2569 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือถึงแผนการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 – 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทั้งส่วนของแผนงาน/โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ย จำนวนเกษตรกร และพื้นที่ดำเนินงาน ร่วมกันกำหนดแผนระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะที่ราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และที่ประชุมได้ร่วมกันร่างแผนระยะยาวทั้งในส่วนของแผนงานตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน อุตสาหกรรมการผลิตแม่ปุ๋ยภายในประเทศ (โพแทส แอมโมเนียมซัลเฟต) การแลกเปลี่ยนปุ๋ยไนโตรเจนกับประเทศมาเลเซีย การหาแหล่งนำเข้าแม่ปุ๋ยนอกเหนือจากแหล่งเดิม เป็นต้น
ในการนี้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 2565 – 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครอบคลุม รัดกุม เป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และขอให้นำผลการประชุมวันนี้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป