กอป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง

นที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวัชลี โสพิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง โดยมี ผอ.ภัคกัญญา โสมภีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย และกองคลัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์