กอป. ร่วมกับนักวิจัยโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารและติดตามประเมินผลงานวิจัย…ติดตามความก้าวหน้าโครงการไบโอชาร์ ณ แปลงเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 94

วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย หัวหน้าโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัยฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กับคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารและติดตามประเมินผลงานวิจัย ภายใต้งบประมาณ Directed Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย นักวิจัยโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารและติดตามประเมินผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ แปลงเกษตรกร ในอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ร่วมกับเกษตรกร 3 ราย ทำแปลงศึกษา และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในเบื้องต้นเกษตรกรในชุมชนเห็นผลการใช้ไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพสามารถทำให้ต้นเจริญเติบโตดีกว่า ข้าวโพดติดเมล็ดได้เต็มฝักมากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ และที่สำคัญในช่วงแล้งที่ผ่านมาแปลงที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพต้นและใบข้าวโพดเหี่ยวมาก ในขณะที่แปลงที่ใส่ถ่านชีวภาพต้นและใบยังคงสีเขียวสด จึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และตั้งเป้าขยายผลไปใช้ในพืชผัก และไม้ผล ในฤดูปลูกถัดไปอีกด้วย