กอป.ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม ยางพารา และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 58

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุมราชการการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม ยางพารา และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings เป้าหมายผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช 14 จังหวัดภาคใต้ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย รวมทั้งสิ้น 46 คน
ซึ่งการประชุมราชการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศัตรูพืชฯ และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน) และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564