กอป.อบรมเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยทั่วประเทศ ใช้แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย”

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 110

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2564 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำโดย นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตะพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meeting เป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดินปุ๋ย ในระดับอำเภอ และจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด รวม 154 คน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น
แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตัดสินใจการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้แก่ ศดปช. แม้ว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาธุรกิจการบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 394 ศดปช. ใน 63 จังหวัด แต่สามารถใช้ได้กับการบริหารจัดการ ศดปช. ทั้งหมด ในพื้นที่ 77 จังหวัด ด้วย
ในการนี้นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการอบรมทั้งสองรุ่นได้ให้แนวทางการดำเนินงานว่าขอให้เจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์กับเกษตรกร โดยใช้แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เป็นเครื่องมือ ขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สู่เกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล และรายงานที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่นด้วย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยแอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” นอกจากจะสามารถใช้งานผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นแล้ว ยังสามารถใช้งานได้บน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การอบรมทั้งสองรุ่น ได้รับเกียรติจากนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการจัดทำแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) บรรยายพิเศษ เรื่อง แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” และแนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยท่านให้แนวคิดว่าอยากเห็นนักส่งเสริมการเกษตรใช้แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมด้านดินปุ๋ยในพื้นที่ แม้ว่าแอพพลิเคชั่นจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่นักส่งเสริมการเกษตรต้องรู้ที่มาของข้อมูลหรือข้อมูลทางวิชาการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง แม่นยำ จะทำให้เจ้าหน้าที่เป็น Smart Extensionist นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำส่งเสริมให้สมาชิก ศดปช. หรือเกษตรกร เป็น Smart farmer มีความรู้ในจัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ ศดปช. ทำธุรกิจบริการดินปุ๋ยในชุมชนได้ด้วยตัวเองจนเกิดความอย่างยั่งยืน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการทำเกษตรแม่นยำ ต่อไปหากมีการ input ข้อมูลสะสมจำนวนมากพอ ข้อมูลจากทั่วประเทศนี้เป็น Big Data ที่ผ่านการวิเคราะห์ ทันสมัย จะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศทั่วไป นับได้ว่า กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ทำงานตอบโจทย์การทำเกษตรแม่นยำ หรือ Precision farming ได้อย่างแท้จริง
การอบรมทั้ง 2 รุ่น ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยทั่วประเทศอย่างมาก มีการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ครบทุกฟังก์ชั่น ยังพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และมีการเสนอแนะข้อมูลให้ส่วนกลางทั้งกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” นำไปแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้การใช้แอพพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป