กอป.ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแปลงทดสอบป้องกันศัตรูพืช

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 113

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางวัชลี โสพิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแปลงทดสอบกับดักเชื้อราบิวเวอเรีย ในพื้นที่ดำเนินการโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูฝรั่ง ณ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และพื้นที่ดำเนินงานแปลงเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีผสมผสานโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน ณ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา