☘️🔎กอป. ร่วมงานรณรงค์การทำลายมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคใบด่างอย่างถูกวิธี ที่จังหวัดชัยนาท☘️🔎

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้ นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรณรงค์การทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างอย่างถูกวิธี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงงานน้ำตาลบ้านไร่, องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย, เทศบาลตำบลเนินขาม, องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า, องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

การจัดงานรณรงค์การทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง การทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างอย่างถูกวิธี และการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเนินขาม เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการโรคได้ด้วยตัวเอง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไว้ใช้ในฤดูต่อไปได้ นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบในพื้นที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท