เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายทวีพงศ์ สุวรรณ​โร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร​ เป็นประธาน​ใน​การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ