วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดในเบื้องต้นแก่เกษตรกร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวและกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใน ต.ซับสมอทอด และ ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด นำโดยท่านเกษตรจังหวัดอนันต์ ตั่นฉ้วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน ซึ่งการสำรวจพบการระบาดที่รุนแรง ลักษณะการทำลายแบบ Armyworm และมีการทำลายใบข้าวโพดจนเหลือแต่ก้านใบ โดนเป็นการทำลายที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้หนอนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินต่อไป เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดในเบื้องต้นแก่เกษตรกร พร้อมทั้งประสานกรมวิชาการเพื่อหาแนวทางในการป้องกันกำจัดต่อไป