นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้มีการกำหนดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2561(10/2561) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย