กอป.ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการยับยั้งการระบาดในพื้นที่ โดยสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร และหาแนวทางปฏิบัติการจัดการแปลงปลูก เช่น การใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด การป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นแมลงพาหะ เป็นต้น