ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดระยอง และนครปฐม

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย นำโดย นางสาวปวีณา คนยงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนิธิมา รัตติโชติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่งานโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
2.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
3.กลุ่มนาแปลงใหญ่ไผ่หูช้าง 2 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
4.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร(ข้าว) แลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านอารักขาพืชและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน