จากปัญหาดินเปรี้ยว…สู่ธุรกิจบริการดินปุ๋ยเพื่อชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย นำโดยนางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จำนวน 6 แห่ง สำหรับ ศดปช. ต. เนินมะปรางค์ อ.สองพี่น้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับเขต

ผู้ใหญ่พิพัฒน์ โตสวน ประธาน ศดปช. ต. เนินมะปรางค์ กล่าวว่า
“เมื่อปี 2554 เกษตรกรมีปัญหาดินเปรี้ยวทำการเกษตรไม่ได้ ไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่แนะนำให้ตั้งรวมกลุ่ม แล้วอบรมวิชาการด้านดินปุ๋ยเพื่อแก้ไขปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงบำรุงดินจนสามารถใช้ที่ดินทำนาได้ดีขึ้น ต่อมาปี 2561 ได้ตั้งเป็น ศดปช. ต. เนินมะปรางค์ ดำเนินกิจกรรมดินปุ๋ยมาตลอดทั้งในส่วนของการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกมีการระดมหุ้นเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ต่อมาเมื่อมีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทางกลุ่มมีความพร้อมดำเนินการในเชิงธุรกิจอย่างเต็มที่ เพราะเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หรือการทดลองทำกิจกรรมมาบ้างแล้ว

ปัจจุบันกลุ่มมีกองทุนหมุนเวียนประมาณ 300,000 บาท ใช้ในการจัดหาแม่ปุ๋ยบริการสมาชิก /เกษตรกรเครือข่าย มีการวางแผนตามโมเดลธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงลูกค้ากับเครือข่ายแปลงใหญ่ตำบลอื่นๆ ในอำเภอสองพี่น้อง เกษตรกรทั่วไป ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลาย ทั้ง เวที ศพก. แปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผ่านช่องทางโชเชียล เช่น กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น จุดเด่นของที่นี่คือ สมาชิกมีส่วนร่วม One Stop Service เป็นโครงการที่ดี เกษตรกรสามารถใช้ความรู้วิชาการแก้ปัญหาดินปุ๋ยในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้”