กอป. เตรียมการแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ นวก.ชพ.พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นวก.ชก. นางสาวกรกัญญ อะกษรเนียม นวก.ปก.และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศดปช.และถ่ายทำสครู๊ปเตรียมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศดปช.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก ศดปช. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี