กอป. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับ 4 สมาคมมันสําปะหลัง

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมการเกษตร ร่วมหารือ พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย บุคลากรจาก 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสําปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองแผนงาน กองขยายพันธุ์พืช รวม 29 คน ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผลการหารือจะแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการตามข้อตกลงต่อไป