กอป. หลักสูตร Webinar on Integrated Pest Management in corn วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร Webinar on Integrated Pest Management in corn ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายยุทธการ กองวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีรัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เนการาบรูไนดารุซซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศสมาชิกละ 2 คน รวม 14 คน และประเทศไทย จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน