กอป.ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก เพื่อร่วมประชุมหารือเรื่องปัจัยการผลิตและติดตามการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ (ประกันราคาข้าว) โดยมีประเด็นที่กลุ่มสมาคมชาวนาและเกษตรกร เสนอขอความช่วยเหลือในประเด็นดังนี้

1.เสนอให้ทางภาครัฐทำโครงการบัตรสวัสดิการ หรือแอปพลิเคชันเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือปัจจัยทางการผลิต โดยชดเชยราคาปุ๋ยเคมีทุกชนิดในราคาลูกละ 200 บาท รายละไม่เกิน 20 ลูก ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ
2.จัดทำคูปองน้ำมันผ่านแอปพลิเคชัน (ปตท.ช่วยเหลือเกษตรกร)เพื่อใช้เป็นส่วนลดให้กับเครื่องมือการเกษตรในอัตราลิตรละ 5 บาท รายละไม่เกิน 500 ลิตร
3.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.สินเชื่อเพื่อเทคโนโลยีการเกษตร
5.สนับสนุนการแปรรูปฟางข้าว ฟางอ้อยเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้เกษตรกรได้เสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตร ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ 3 รอบต่อปี ซึ่งปัจจุบันขึ้นได้เพียง 2รอบต่อปี เพราะในบางพื้นที่ เกษตรกรได้มีการปลูกข้าว 3 รอบต่อปี

ในส่วนของโครงการลดราคาปุ๋ย ที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งแก่เกษตรกรว่า ได้ขยายระยะเวลาโครงการฯ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียด และแจ้งชนิด ปริมาณปุ๋ยที่ต้องการได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ