กอป.ทบทวน เน้นย้ำการใช้งาน “ระบบรายงานการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช”

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย (กสช.) จัดอบรมการใช้งาน “ระบบรายงานการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช” เพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจ และชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่” ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 670 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยวิทยากรจาก บริษัท โคเดสก์ จำกัด