กอป. ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศดปช.

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565

นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศดปช. และถ่ายทำวีดีทัศน์การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่อำเภอขลุง และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดเตรียมสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การนำเสนอการศึกษาดูงานเกษตรแม่นยำด้านดิน ปุ๋ย น้ำ และการอารักขาพืช ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Online seminar on Precision Agriculture for Soil- fertilizer and Water Management and Plant Protection ในปี 2565