กอป. จับมือ สพท. สร้างหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย เตรียมปั้น Smart Extensionist ด้านดินปุ๋ยทั่วไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผลิตบทเรียน (e-Learning) กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

โดยคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดินปุ๋ยจากจังหวัดสุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สตูล และจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันกำหนดกรอบ ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาประกอบบทเรียนทั้งภาคบรรยายและสคริปต์ถ่ายทำวีดีทัศน์ประกอบบทเรียน e-Learning ร่วมกันกลั่นกรองเพื่อให้ได้เนื้อหาที่จะพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศให้เป็น Smart Extensionist พร้อมส่งต่อวิชาการการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องสู่เกษตรกร ให้ก้าวเป็น Smart Farmers ต่อไป
******************************