กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของศทอ. โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ผู้อำนวยการกลุ่มภายในกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว