คณะทำงาน KM จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง...Thailand 4.0 กับการส่งเสริมการเกษตร
(ก.ค. 60)

ภาพ :: คณะทำงานข่าวประชาสัมพันธ์ กอป.
การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
เรื่อง..อากาศยานไร้นักบินฯ

(ก.ค.60)

ภาพ : คณะทำงาน KM กอป. 
การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
เรื่อง..การจัดการศัตรูมะม่วงหลังการฯ

(มิ.ย.60)

ภาพ : คณะทำงาน KM กอป. 
การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
เรื่อง..เล่าจากการไปศึกษาดูงานฯ
(มี.ค.60)

ภาพ : คณะทำงาน KM กอป. 
การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
เรื่อง...แมลงวันผลไม้เป็นหมันด้วยรังสี
(ก.ค.59)

ภาพ : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กอป. 
   
   
 
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช

การพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

ระบบติดตามพยากรณ์และเตือนการระบาดฯ
วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล
 
  การผลิตขยายกล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การกำหนดแนวทางการนำระบบฯ MRCF ไปประยุกต์ใช้
  ระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
  เล่าสู่กันอ่าน Taiwan ตอน 1 โดย..ศุภลักษณ์ ..
  เล่าสู่กันอ่าน Taiwan ตอน 2 โดย..ศุภลักษณ์ ..
  
เรื่องเล่าจากอิสราเอล โดย..ขนิษฐา ..
  สื่อประชาสัมพันธ์ E - Learnning ...
 
 

   
การวินิจฉัยศัตรูพืช

การประเมินความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช
การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
 
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การควบคุมแมลงศัตรูผัก
 
   
การใช้พันธุ์พืชสะอาดในการอารักขาพืชการผลิตแม่พันธุ์อ้อยสะอาด
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องฯ
การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
หลักการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
เอกสารประกอบการอบรมผู้ใช้สารป้องกันกำจัดฯ
   
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
แมลงศัตรูในโรงเก็บของข้าวและการป้องกันฯ
 
   
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ
การอบรมเกษตรกรตาม FFS 
การควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี


การจัดทำเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐาน
การส่งออกในภาคตะวันออก
     
     

 
Copyright © 2015 คณะทำงานจัดการความรู้ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์