พืชไร่

 

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก อื่นๆ
 

ถั่วลิสงในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

28 มีนาคม 2559  


กล้วยไม้ในฤดูแล้ง... รายละเอียด

5 เมษายน 2559  


ฝรั่งในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

11 เมษายน 2559

พืชผักในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

11 เมษายน 2559
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในฤดูแล้ง... รายละเอียด

5 เมษายน 2559  

กุหลาบในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

5 เมษายน 2559  
มะขามหวาน
ในฤดูแล้ง...รายละเอียด

11 เมษายน 2559
   
 

ถั่วเขียวในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

7 เมษายน 2559  


ดาวเรืองในฤดูแล้ง... รายละเอียด

5 เมษายน 2559  
มะปรางในฤดูแลัง...
รายละเอียด

11 เมษายน 2559
   
 

ถั่วเหลืองในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

7 เมษายน 2559  

 

เบญจมาศในฤดูแล้ง... รายละเอียด
7 เมษายน 2559  
มะม่วงในฤดูแลัง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559
   
  มันสำปะหลังในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559  
    มะละกอในฤดูแลัง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559
   
  อ้อยในฤดูแล้ง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559  
    มังคุดในฤดูแลัง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559
   
          ลิ้นจี่ในฤดูแลัง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559
   
          ส้มโอในฤดูแลัง...
รายละเอียด

12 เมษายน 2559
   
                 
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1