วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก ห้ามมีไว้ในครอบครอง) จำนวน 96 ชนิด
 
 
    ตารางที่ 1 วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2538
 

ลำดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย ประเภทการใช้ เดือน ปี ที่ห้าม เหตุผล
1 chlordimeform สารกำจัดแมลง เมษายน 2520  - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
2 leptophos สารกำจัดแมลง เมษายน 2520  - บริษัทขอถอนผลิตภัณฑ์จากตลาดเนื่องจาก
   ผลการศึกษามีแนวโน้มอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
3 BHC สารกำจัดแมลง มีนาคม 2523  - มีพิษตกค้างนาน
 - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
4 sodium arsenite สารกำจัดวัชพืช มกราคม 2524  - ทาให้เกิดพิษสะสมในดินได้นาน
 - เป็นสารที่ทาให้ตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ
5 endrin สารกำจัดแมลง กรกฎาคม 2524  - มีพิษตกค้างนาน เสี่ยงภัยในการใช้และบริโภค
 - มีพิษตกค้างในเมล็ดพืชที่ส่งไปจาหน่าย
   ต่างประเทศ ทาให้ถูกห้ามนาเข้าผลิตผล
   การเกษตร สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องการกำจัด
   มีโอกาสได้รับอันตรายมาก
 - เป็นพิษต่อปลาสูงมาก
6 DDT สารกำจัดแมลง มีนาคม 2526  - เป็นสารที่มีอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
 - มีพิษตกค้างนาน
7 toxaphene สารกำจัดแมลง มีนาคม 2526  - เป็นสารที่มีอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
 - มีพิษตกค้างนาน
8 2,4,5-T สารกำจัดวัชพืช กันยายน 2526  - มีพิษตกค้างนาน
 - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง และอาจ       
   ทำให้ตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ
9 TEPP สารกำจัดแมลง มิถุนายน 2527  - มีค่าความเป็นพิษต่ามาก มีความเสี่ยงภัย     
   ต่อผู้ใช้สูง
10 EDB สารใช้รม กรกฎาคม 2529  - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง และอาจ   
   ทำให้ตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ
11 sodium chlorate สารกำจัดวัชพืช ตุลาคม 2529  - เป็น strong oxidant ติดไฟง่าย เสี่ยงภัย    
  ในการเก็บรักษา และอาจระเบิดได้
12 dinoseb สารกำจัดวัชพืช พฤศจิกายน 2529  - เป็นสารที่อาจทาให้เกิดความผิดปกติต่อ
   การเจริญเติบโตของตัวอ่อน (teratogenic   
   effect) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 - เป็นสารที่อาจมีผลในการก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์
   เลี้ยงลูกด้วยนม
13 captafol สารป้องกันกำจัดโรคพืช เมษายน 2530  - เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
14 fluoroacetamide สารกำจัดหนู กรกฎาคม 2530  - มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่า
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้มาก
15 sodium fluoroacetate สารกำจัดหนู กรกฎาคม 2530  - มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่า
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้มาก
16 cyhexatin สารกำจัดไร พฤษภาคม 2531  - เป็นสารที่มีโลหะหนัก (ดีบุก) เป็นองค์ประกอบ 
   สลายตัวยากในสิ่งแวดล้อม
17 parathion ethyl สารกำจัดแมลง พฤษภาคม 2531  - มีพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์สูงมากโดยเฉพาะ    
   การซึมเข้าทางผิวหนัง ทำให้ผู้ใช้เสี่ยงภัยสูง
18 dieldrin สารกำจัดแมลง พฤษภาคม 2531  - เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมในสิ่งแวดล้อม
   ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
 - ไม่มีการพิสูจน์ในเรื่องพิษเรื้อรังอย่าง เด่นชัด
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้มากกว่าสารชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม
   เดียวกัน เนื่องจากมีค่าความเป็นพิษต่ำกว่าสาร
   ชนิดอื่น
19 aldrin สารกำจัดแมลง กันยายน 2531  - เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมอยู่ใน    
   สิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์และ สัตว์
20 heptachlor สารกำจัดแมลง กันยายน 2531  - เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมอยู่ใน    
   สิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์และ สัตว์
21 daminozide สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เมษายน 2532  - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
22 binapacryl สารกำจัดไร กุมภาพันธ์ 2534  - เป็นสารที่มีผลกระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์   
   และอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
23 pentachlorophenol สารป้องกันกำจัดโรคพืช สิงหาคม 2536  - เป็นสารที่มีพิษสูง ทาอันตรายต่อผิวหนัง
 - ดูดซึมเข้าร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ รวดเร็ว
 - สลายตัวได้ยากมีพิษตกค้างนาน
24 pentachlorophenate sodium สารป้องกันกำจัดโรคพืช สิงหาคม 2536  - เป็นสารที่มีพิษสูง ทาอันตรายต่อผิวหนัง
 - ดูดซึมเข้าร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ รวดเร็ว
 - สลายตัวได้ยากมีพิษตกค้างนาน
25 mercury compounds สารกำจัดแมลง สิงหาคม 2536  - เป็นสารที่มีพิษสูง
 - สลายตัวยากมีพิษตกค้างนาน
 - เป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้า
26 ethylene dichloride สารใช้รม กันยายน 2537  - เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
27 aminocarb สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
28 bromophos สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
29 bromophos ethyl สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
30 demeton สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
31 fentin สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
32 nitrofen สารกำจัดแมลง กันยายน 2537  - มีค่า ADI ต่ามาก
 - เสี่ยงภัยต่อการใช้
 
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1