กลับหน้าแรก
         
 
  ข้อแนะนำ (กระบวนการเรียนรู้) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
   
  ขั้นที่ 1 ผู้เรียนเลือกรายวิชาที่สนใจ และอ่านคำอธิบายรายวิชา
  ขั้นที่ 2 ผู้เรียนทำแบบทดสอบการเรียน
  ขั้นที่ 3 ผู้เรียนปรึกษาบทเรียน โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบ วีดีทัศน์ Power Point และเอกสารสิ่งพิมพ์
  ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และ/หรือแบบประเมินตนเอง
 
     
  หมายเหตุ
   
    บทเรียนนี้ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้เรียน ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และไม่กำหนดระยะเวลาในการเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหา
    องค์ความรู้ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
 
   
 
   
   
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 955 - 1626, 02 - 955 - 1514