ประจำเดือนสิงหาคม 2560  
 
ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว

ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
โรคโคนเน่า - หัวเนำมันสำปะหลัง


ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
โรครากเน่า - โคนเน่าไม้ผล


ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่ำในขิง ข่ำ ขมิ้น

ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
โรคจุดสีน้ำตาลแก้วมังกร
(Brown spot)
 
           
     
ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
โรครากเน่า - โคนเน่าไม้ผล


ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
หนอนชอนใบส้ม
(Citrus Leafminer)
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
โรคดอกเน่าดาวเรือง
     
 
     ประจำเดือนกรกฏาคม 2560  
 
ประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
โรคไหม้ข้าว
(ระยะกล้า - แตกกอ)
ประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
โรคใบขาวอ้อย

ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โรคแคงเกอร์มะนาว
(Canker)
ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
ตั๊กแตนไผ่
(Yellow-spined bamboo locust)
ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โรคเน่าดำ
(Black rot)
 
           
 
ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โรคขอบใบแห้ง
(Bacterial Leaf Blight Disease)
ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
(Whitebacked Planthopper)
ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
ผีเสื้อมวนหวาน
(ภาคใต้)

ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
ลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
(Stem Blight Disease)
 
           
   
ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
ตั๊กแตนไผ่
(Yellow-spined bamboo locust)
ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
โรคใบขาวอ้อย


ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง


ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
โรคยอดเน่าและดอกเน่า
ในพริก

   
           
 
     ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
 
ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560
หนอนกระทู้กล้า
(Rice seedling armyworm)
ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560
โรคใบจุดวงมะเขือเทศ
(Early Blight Disease of Tomato)
ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรคลำต้นเน่ำหรือ โคนเน่าขาว
(Stem rot)
ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรคแอนแทรคโนสองุ่น
(Anthracnose)
ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
หนอนเจะผลทุเรียน (ภำคใต้)

 
           
       
ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผีเสื้อมวนหวาน
(Fruit Piercing Moths)
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส
(Larger Rice Grasshopper)
       
           
 
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2560        
 
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
โรคแอนแทรคโนสพริก
(Anthracnose Disease)
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
โรคใบจุดสีน้ำตาล
(Brown Spot Disease)
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
(Bark eating caterpillar)
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
โรคใบขาวอ้อย


ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
โรคใบจุดสีน้ำตาล
(Brown Spot Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
โรคราแป้งเงาะ
(Powdery mildew Disease)
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
โรคโคนเน่าพืชผัก
(Damping-off Disease)
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
โรคโคนเน่า หัวเน่า มันสำปะหลัง
(Damping-off Disease)
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
(Stem Blight Disease)
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โรคเน่ำเละพืชผัก
(Bacterial Soft - Rot Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โรครากเน่ำโคนเน่ำไม้ผล
(Phytophthora Fruit)
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โรคราน้ำค้างข้าวโพด
(Corn Downy Mildew)
ประจำวันที่ 31พฤษภาคม 2560
โรคกาบใบแห้ง
(Sheath Blight Disease)
ประจำวันที่ 31พฤษภาคม 2560
โรคเน่าเละกล้วยไม้ 
(Bacterial Soft - Rot)
ประจำวันที่ 31พฤษภาคม 2560
โรคแอนแทรคโนส 

 
           
 
    ประจำเดือนเมษายน 2560  
 
ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
หนอนหัวดำ
(Coconut Blackhead)
ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
โรคราเขม่าดำข้าวโพด
(Smut Disease)
ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
แมลงวันหนอนชอนใบผัก
(Leaf Miner)
ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
หนอนเจาะฝักข้าวโพด
(Corn Earworm)
 
           
 
ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
โรครากขาวยางพารา
ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
หนอนใยผัก
( Diamondback moth )
ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
โรคไหม้ข้าว
( ระยะออกรวง )
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
ด้วงหมัดผัก
( Flea Beetle )
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
โรคไหม้ข้าว
( ระยะออกรวง )
 
           
 
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
( Asian citrus psyllid )
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
ไรแดงมันสำปะหลัง
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
เพลี้ยอ่อนถั่วลิสง
ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560
โรคแอนแทรคโนสมะม่วง


ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560
เพลี้ยไฟกุหลาบ


 
           
 
    ประจำเดือนมีนาคม 2560  
 
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
แมลงวันพริก
(Solanum Fruit Fly)
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
หนอนเจาะผลทุเรียน
(ภาคตะวันออก)
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
โรคไหม้ข้าว
(ระยะแตกกอ)
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560
หนอนกออ้อย
(Sugarcane Borer)
 
           
 
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
(Durain Seed Borer)
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560
โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง
(Downy Mildew)
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560
โรคขอบใบแห้ง
(Bacterial Leaf Blight Disease)
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560
โรคใบจุดพืชผักตระกูลกะหล่ำ

(Alternaria Leaf Spot Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560
โรคราแป้งเงาะ ภาคตะวันออก
(Powdery mildew Disease)
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560
เพลี้ยอ่อนถั่ว
(Aphids)
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560
โรคใบจุดวงมะเขือเทศ
(Early Blight Disease of Tomato)
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560
แมลงวันผลไม้
(Fruit_FruitFly)
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560
หนอนหัวดำมะพร้าว
(Coconut Blackhead)
 
           
         
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
เพลี้ยไฟ

(Cotton Thrips)
         
           
 
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
 
ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
โรคใบจุดสีม่วงหอม
(Purple Blotch Disease) 
ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ด้วงงวงมันเทศ
(Sweet Potato Weevil)
ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เพลี้ยไฟหม่อน
(Thrips)
ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
แมลงบั่ว

ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การฟื้นฟูไม้ผล ไม้ยืนต้น
หลังน้ำลด
 
           
 
ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การปลูกผักหลังน้ำลด


ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง


ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
แมลงบั่ว
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
หนอนเจาะผลมะเขือเทศ ผลมะเขือ

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
หนอนหัวดำมะพร้าว


 
           
 
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ด้วงหนวดยาวอ้อย
(Stem Boring Grub)
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง


ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
หนอนใยผัก
(Diamondback moth)
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
แมลงหล่า
(Rice Black Bug)
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โรคใบขาวอ้อย

 
           
         
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โรคราแป้งยางพารา
         
           
 
    ประจำเดือนมกราคม 2560  
 
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
(Mealybug)
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560
ไรแดงทุเรียน
(DurainMite)
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560
เพลี้ยไฟพริก
(Chill thrips)
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560
โรคราสนิมถั่วเหลือง
(Soybean Rust)
ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560
ฟื้นฟูสวนส้มโอหลังน้ำท่วม
(ภาคใต้)
 
           
 
ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560
โรคแอนแทรคโนสพริก
(Anthracnose Disease)
ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560
หนอนกออ้อย
(Sugarcane Borer)
ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560
หนอนกระทู้ผัก
(ถั่วเหลือง)
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
ไรขาว
(Broad mite)
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
มวนลำใย
(แมงแกง)
 
           
 
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
(Mealybug)
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
เพลี้ยอ่อนถั่วลิสง
(Peanut Aphids)
ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
โรคราสนิมหม่อน  

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
โรคราสนิมกำแฟอาราบีก้า 

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
แมลงบั่ว


 
           
         
ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้ำวโพด
(Northern Corn Leaf Blight)
 


   
 
     ประจำเดือนธันวาคม 2559  
 
   ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2559
หนอนเจาะฝักถั่ว


ประจำวันที่ 7 ธ้นวาคม 2559
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
(Mongo Leaf Hopper)
ประจำวันที่ 7 ธ้นวาคม 2559
โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง
(Downy Mileew Disease)
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559
โรคราสนิมข้าวโพด
(Southern Corn Rust)
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เพลี้ยไฟมังคุค
(ภาคตะวันออก)

 
           
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
(Brownplanthopper)
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559
หนอนเจาะดอกทานตะวัน

ประจำวันที่ 21 ธ้นวาคม 2559
หนอนกออ้อย
(Sugarcane Borer)
ประจำวันที่ 21 ธ้นวาคม 2559
โรคใบไหม้มะเขือเทศ
(Late Blight)
ประจำวันที่ 21 ธ้นวาคม 2559
โรคไหม้ข้าว
(Rice Balst Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 21 ธ้นวาคม 2559
การฟื้นฟูต้นปาล์มน้ำมัน
หลังน้ำท่วม
ประจำวันที่ 23 ธ้นวาคม 2559
หนอนหัวดำในปาล์มน้ำมัน 


ประจำวันที่ 28 ธ้นวาคม 2559
โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)
(Rambutan Powdery mildew)
ประจำวันที่ 28 ธ้นวาคม 2559
ด้วงหมัดผัก
(Flea Beetle)
ประจำวันที่ 28 ธ้นวาคม 2559
โรคไหม้ข้าว
(Rice Blast Disease)
 
           
         
ประจำวันที่ 28 ธ้นวาคม 2559
ด้วงหนวดยาวอ้อย
(Stem Boring Grub)

       
     ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
 
ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
หนอนเจาะฝักข้าวโพด
(Corn earworm)
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
มวนลำไย
(แมงแกง)
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โรคไหม้ข้าว
(Rice Blast Disease)
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ผีเสื้อมวนหวาน


ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โรคใบปิ้นเหลืองกล้วยไม้
(Yellow leaf spot Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โรคราน้ำค้างข้าวโพด
(Corn Downy Mildew)
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
แมลงสิง
(Slender Rice Bug)
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โรคราสนิมหม่อน


ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โรคไหม้ข้าว
(Rice Blast Disease)
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โรคราน้ำค้างพืชผัก
(Downy Mildew Disease)
 
           
 
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
(Brownplanthopper)
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
(Mealybug)
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โรคฝักเน่าในมะขามหวาน
(Pot Rot)
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โรคราแป้งขาวกุหลาบ
(Powdery Mildew Disease)
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
โรคราน้ำค้างในองุ่น
(Downy Mildew)
 
           
         
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
แมลงหวีขาวพืชผัก
(White fly)
         
     ประจำเดือนตุลาคม 2559  
 
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โรคแคงเกอร์มะนาว
 

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
มวนลำไย
 
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โรคเน่าดำหรือโรคขอบใบทอง
ในพืชตระกูลกะหล่ำ

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง


 
           
 
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559
โรครากขาวยางพารา
 
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559
โรคไหม้ข้าว
( Rice Blast Disease)
 
ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559
แมลงบั่ว


ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559
หนอนกระทู้ผัก
(Common cutworm)

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 

 
           
   
   
Copyright © 2014 กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 955 - 1626, 02 - 955 - 1514